Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MŠ Nespeky
Mateřská škola Nespeky Kolečko

Vzdělávací metody a formy

Využívané metody a formy

V naší škole uplatňujeme a využíváme inovativní výukové metody, pomocí kterých se zaměřujeme na kvalitní proces učení dětí, na přizpůsobení se moderním pedagogickým trendům a technologiím a na celkový rozvoj každého dítěte, tedy na jeho fyzický, sociální, emocionální a kognitivní růst.

Používáme takový pedagogický přístup, který se opírá o nové poznatky pedagogické a psychologické vědy spolu s osvědčenými vzdělávacími přístupy jako je například učení Komenského či Montessoriové, poznatky o fungování mozku a procesech Piageta, Gardnerovy teorie mnohačetných inteligencí ad., Mensa NTC, Hejného metoda výuky matematiky, trénink jazykových schopností podle Elkonina či základních postupů grafomotorického stimulačního kurzu Maxík. Inspirací nám je též program Začít spolu a Tvořivá hra.

Snažíme se o to, aby děti již získané zkušenosti a dovednosti propojily s novým poznáním, využíváme práci s informacemi, realitu, prožitky, myšlení, fantazii, citové projevy dětí, a to metodami založenými na hře (tvořivé, námětové, dramatizující, konstruktivní, s pravidly), experimentu, pozorování, pokusu, prožitku, vzoru, pohybu, manipulaci, tvoření, fantazii, myšlenkových operacích, poznávání, podněcujeme k interaktivitě, sociální komunikaci, sebeučení i sebeevaluaci, rozvíjíme kritické, informatické a logické myšlení.

 Jaké konkrétní inovativní metody využíváme ke vzdělávání:

Individualizace

Metoda individualizace se zaměřuje na přizpůsobení výuky potřebám, zájmům, možnostem a schopnostem dle věku každého jednotlivého dítěte tak, aby mohlo dosáhnout svého optimálního vzdělávacího potenciálu. Vychází z diagnostiky, hodnocení a stanovení cílů pro jednotlivé děti, tomu je přizpůsobena výuka a učitel sleduje pokrok každého dítěte. V rámci této metody hraje také velmi důležitou úlohu spolupráce s rodiči.

Hra

Hry jsou tradiční metodou ve vzdělávání předškolních dětí a moderní přístup k nim je zaměřen na rozvoj různých dovedností jako je například matematické myšlení, jazykové dovednosti či sociální interakce. Hry pomáhají dětem porozumět světu kolem sebe a rozvíjet kreativitu.

Prožitkové učení

Prožitkové učení je efektivní metoda s hlubokým a trvalým dopadem založená na citovém prožívání a osobních zkušenostech, navazuje na přirozené zákonitosti spontánního stylu učení dítěte. Dítě zkušenosti získává tím, že něco dělá a že to, co dělá, prožívá. V souladu je tak práce mozku s inteligencí, vlastnostmi temperamentu a charakteru a také s rozsahem a kvalitou nabývaných sociálních zkušeností. Prožitkové učení je pro dítě nenásilné, funkční a předškolnímu věku nejvlastnější. Ve starším věku již nebude dítě pracovat s takovou intenzitou, fantazií a efektivitou samo na sobě. Důraz klademe na aktivní zapojení dětí do různých experimentů, projektů, aktivit, které vycházejí z reálného života a tím děti více motivují a podněcují jejich zájem. Prožitkové učení napomáhá k rozvoji sebevědomí a sebeúcty díky úspěchům dosaženým vlastním úsilím dítěte, k rozvoji dovedností jako je komunikace, kritické myšlení, týmová spolupráce, dále také kreativity, kterou rozvíjejí při hledání různých řešení a experimentování s novými nápady.

Projektování

Metoda projektování nám umožňuje aktivně zapojit děti do vlastního vzdělávání pomocí určitého tématu či projektu, objevovat a prozkoumávat svět kolem sebe. V rámci projektování propojujeme nejrůznější oblasti reálného života a tím u dětí rozvíjíme funkční gramotnost i klíčové kompetence.

Badatelství

Metoda badatelství je založená na takových otázkách, které motivují děti k otázkám dalším, na stanovení hypotéz, které děti ověřují a současně hledají další souvislosti a to, na co přišly, dokážou předat ostatním dětem. Děti jsou přirozeně aktivní a pracují s radostí z vlastního objevování.

Kooperativní učení

Při kooperativním učení podporujeme formování a využívání interpersonálních a skupinových dovedností, vedeme děti k osobní odpovědnosti za společný výsledek. Děti spolu komunikují, spolupracují, řeší problémy a situace, učí se vzájemně naslouchat a respektovat, vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas, rozdělit si úkoly a role, sdílet své znalosti a dovednosti. Kooperativní vzdělávání podporuje rozvoj sociálních, emocionálních a kognitivních dovedností dětí důležitých nejen pro další vzdělávání, ale i pro život.

Situační učení

V rámci situačního učení využíváme jak situace vzniklé, neplánované, např. dětské konflikty, tak učební situace plánované v rámci nabídky činností, u kterých odhadujeme reakce dětí a podle toho situace volíme tak, aby dětem poskytly srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí.

Spontánní sociální učení

Snažíme se jednat a chovat se tak, abychom byli dětem správným vzorem, protože napodobování je pro děti formou spontánního sociálního učení. S dětmi společně vytváříme pravidla chování, která jsou jednoznačná, splnitelná a dodržují je i pedagogové.

Venkovní aktivity

Pomocí pobytu venku a nejrůznějších aktivit a činností jak na zahradě školy, tak v okolním prostředí obce, kde můžeme zavítat do lesů, luk, hájků, mezi pole, k řece, na sportovní a dětské hřiště, do klidných částí obce, rozvíjíme u dětí vztah s místem kde žijí, vztah k přírodě živé i neživé, vztah k pohybu a sportu, k ekologickým aktivitám. Podporujeme dětskou spontaneitu, radost z objevování a poznávání, chuť vymýšlet a realizovat vlastní nápady, konkrétní činnosti jako je experimentování, hra, manipulace, vytváříme prostor pro tvořivost a nejrůznější aktivity polytechnické, environmentální, umělecké, sportovní, pohybové a další.

Práce s chybou

Chybu přijímáme jako součást učení a děti povzbuzujeme k tomu, aby chybu neviděly jako selhání, ale jako příležitost ke zlepšení a vlastnímu růstu. Uvědomujeme si, že je nutná naprostá empatie pedagogů, bezpečné a podpůrné prostředí, pozitivní zpětná vazba směřující ke snaze a úsilí dětí, ne pouze k výsledku. Děti se učí samostatnému řešení problémů, hledání vlastních cest a strategií, učí se vnímat proces učení, rozvíjejí kritické myšlení, kreativní myšlení, sebeuvědomění, sebeúctu, rozvíjejí schopnost vyrovnat se s neúspěchem a stresujícími situacemi.

Formativní hodnocení

Formativní hodnocení považujeme za jednu z nejdůležitějších metod v procesu efektivního vzdělávání dětí. Důraz klademe na komunikaci mezi dítětem a pedagogem, ale také mezi dětmi. Formativní hodnocení nám umožňuje sledovat pokroky každého dítěte na jeho cestě a reagovat na ně další podporou, výzvou, změnou metody, přístupem apod. Děti jsou povzbuzovány k vlastní reflexi a ke sledování vlastních pokroků a tím jsou rozvíjeny jejich dovednosti jako aktivní a kritické myšlení, experimentování, sebevědomí, motivaci.

Mezi organizační formy, tedy uspořádání vzdělávacího procesu, patří v naší škole na jedné straně vytvoření podnětného a bezpečného prostředí pro přirozené dětské učení a dále organizace činností učitele a dětí, kde je nejvíce zastoupena individualizovaná forma vzdělávání, dále volná hra, spontánní činnosti, ranní / komunikační / hodnotící kruh, skupinová, kooperativní, individuální a frontální činnost.

NAŠI PARTNEŘI