Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MŠ Nespeky
Mateřská škola Nespeky Kolečko

Vize, profilace, cíle

Filozofií naší mateřské školy je připravit děti na výzvy a změny, které se odehrávají a budou odehrávat ve 21. století. Uvědomujeme si, že je nutné připravit děti nejen na další vzdělávání, na celoživotní vzdělávání, ale také na budoucí osobní, profesní a komunitní život, a to především spektrem dovedností a znalostí, které vyžaduje dnešní realita.

 

Chceme být školou, která se neustále dívá dopředu, školou, v jejímž centru je každé dítě, jeho učení, jeho rozvoj a jeho spokojený a aktivní čas strávený v naší mateřské škole. Chceme být dynamickou, neustále se učící organizací, která bude díky své aktivitě, vzdělávacímu programu zaměřenému na funkční gramotnost a systematickému směřování ke kvalitě atraktivní a smysluplná především pro děti, ale také pro jejich zákonné zástupce, zaměstnance a všechny partnery.

 

Vizí naší mateřské školy je vytvářet „prostor pro inovativní vzdělávání dětí ve 21. století“. Prostor, který se zaměřuje a podporuje každé dítě tak, aby dosáhlo svého optimální vzdělávacího potenciálu, prostor, který nabízí individualizované vzdělávání pro rozvoj všech stránek osobnosti dítěte, prostor, který využívá inovativního vzdělávání jako základ komplexního pohledu na dítě a jeho potřeby a respektuje jeho jedinečné schopnosti a zájmy.

 

K oficiálnímu názvu Mateřská škola Nespeky, příspěvková organizace, přidáváme ještě neoficiální přívlastek „Kolečko“, což je pojmenování naší koncepce a na různých materiálech i v prostorách školy se můžete setkat se symbolem 5 barevných koleček propojených opět do jednoho kolečka.  Jednotlivá kolečka symbolizují děti, každé je jiné, s jinou osobností, s jinou výbavou a jinými potřebami. Proto budeme k dětem přistupovat individuálně. Současně ale chceme, což naznačuje propojení do jednoho celku, aby děti cítily sounáležitost s celým kolektivem a příslušnost k naší škole, aby do ní chodily rády a s úsměvem.

 

Sedmero “Kolečka“

Komunikace je základem spolupráce a učení, probíhá-li odpovídajícím způsobem, přispívá k atmosféře pohody, usnadňuje řešení problémů a překonávání překážek. Vytvářet podmínky pro vzájemnou komunikaci, respekt i toleranci všech zúčastněných: dětí, rodičů, pedagogických a ostatních pracovníků MŠ i dalších osob.

Ohleduplnost - Respektovat každé dítě jako jedinečnou osobnost s individuálními potřebami, klást na něj přiměřené nároky, poskytovat dostatek osobní ochrany a osobního soukromí, jednat s dítětem důstojně, všímat si i maličkostí v jeho chování. Respektovat náboženské vyznání rodiny.

Lidé a prostředí – Všichni pracovníci jsou dítěti vhodným vzorem, zprostředkovávají mu základní životní zkušenosti v přirozeném, stimulujícím, zajímavém, obsahově bohatém a podnětném prostředí.

Empatie – Dostatek porozumění, ocenění úspěchu i úsilí dítěte.

Činnost – Vzdělávací činnosti jsou založeny na přímých zážitcích a prožitcích dítěte, vycházejí z jeho individuální volby a samostatné činnosti, využívají spontánních nápadů a aktivit tak, aby děti měly chuť poznávat, tvořit, přemýšlet, objevovat, experimentovat.

Kamarádství – Rozvíjet příznivé klima školy prosazováním pozitivních mezilidských vztahů, zvyšovat pocit sounáležitosti a příslušnosti se školou u všech zúčastněných, tedy dětí, rodičů i všech zaměstnanců, podporovat ohleduplnou komunikaci a multikulturní orientaci.

Otevřenost – Cílená a plánovaná spolupráce s rodiči, zřizovatelem, sponzory, dalšími institucemi, spolupracujícími školami, organizacemi i soukromými osobami. Umožnit všem zúčastněným vyjádřit své nápady, podněty, iniciativu, kritiku.

 

Profilace MŠ Nespeky směřuje do dvou oblastí:

1.       Rozvoj funkční gramotnosti

Pro děti a jejich porozumění budoucímu světu a uplatnění se v něm jsou klíčové schopnosti učit se, být otevřený, tvůrčí, umět spolupracovat s ostatními nebo uvažovat v souvislostech. Učitel by měl být dětem na této cestě za poznáním dobrým průvodcem, musí umět na vzdělávání nahlížet z různých úhlů a přesně to umožňují různé gramotnosti.

Gramotnosti se nejlépe rozvíjejí samostatnou činností dětí, proto se snažíme o to, aby děti mohly projevovat svou tvořivost, iniciativu, odpovědnost a upevňovat vlastní sebedůvěru. Podporujeme děti v tom, aby dokázaly využít získaných znalostí a dovedností při řešení různých životních situací a aby zažily ze svých kreativních řešení pocit úspěchu a nadšení.

2.       Výchova ke zdraví se zaměřením na oblast pohybu a sportu

Zdraví vnímáme jako kvalitu života, jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, ne jako stav, kdy není přítomna nemoc. Snažíme se, aby si děti samy dokázaly odpovědět na tyto otázky: Jaké je zdravé jednání a chování člověka? Co zdraví posiluje a co mu škodí?

Pohyb je jednou z nejdůležitějších biologických potřeb dítěte, s jasným přirozeným efektem na zdraví a je důležité, aby dítě mělo z pohybových aktivit radost, protože právě v předškolním věku si vytváří na pohyb a sport významné návyky. Je zásadní tohoto období využít.

 

Doplňkové sportovní aktivity

V rámci doplňkových dobrovolných sportovních aktivit, které jsou rodičům pro děti nabízeny, jezdíme do plaveckého bazénu v Benešově, kde jsou pořádány předplavecké kurzy a učíme se bruslit na zimním stadionu ve Velkých Popovicích.

NAŠI PARTNEŘI