Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MŠ Nespeky
Mateřská škola Nespeky Kolečko

O školce

Nedalekou řeku Sázavu i okolní lesy a přírodu využíváme v rámci sportovní a pohybové, polytechnické a environmentální výchovy k přirozenému zkoumání, objevování, experimentování, rozvíjení vztahu k přírodě, venkovským tradicím, k úctě a toleranci ke všemu živému i neživému. Místní fotbalové hřiště s přilehlou částí s různými herními prvky (lezecké stěny a panely, pískoviště, houpačky, skluzavky, prolézací prvky, lavičky – mašinky) využíváme především ke sportovním aktivitám a pohybovým hrám. Při pohybu po obci uplatňujeme prvky dopravní výchovy a často navštěvujeme také klidnější „chatové“ části obce k nejrůznějším hrám, průzkumům, pozorováním. Vedle školy se též nachází malý soukromý statek, takže z okna či zahrady velmi často sledujeme koníky a kozy.

Filosofií naší mateřské školy je navázat na rodinnou výchovu a rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položení základů celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností a zájmů, usnadnit dětem počátky jejich životní a vzdělávací cesty a připravit je na vstup do 1. třídy ZŠ jak po stránce citové, sociální, tak s přiměřeným množstvím zkušeností, dovedností a poznatků a se základy morálních a společenských hodnot.

Vizí naší MŠ je „otevřený prostor, kde se všichni cítí dobře“. Chceme dětem umožnit prožití šťastného a aktivního dětství vytvořením pohodového a kamarádského prostředí plného empatie, porozumění, respektu, tolerance. Současně chceme, aby se v naší mateřské škole cítili příjemně a v pohodě všichni, kdo zde pracují, přicházejí každý den nebo nás navštíví jen občas.

K oficiálnímu názvu Mateřská škola Nespeky přidáváme ještě neoficiální přívlastek „Kolečko“, což je pojmenování naší koncepce a na různých materiálech i v prostorách školy se můžete setkat se symbolem 5 barevných koleček propojených opět do jednoho kolečka. Jednotlivá kolečka symbolizují děti, každé je jiné, s jinou osobností, s jinou výbavou a jinými potřebami. Proto budeme k dětem přistupovat individuálně. Současně ale chceme, což naznačuje propojení do jednoho celku, aby děti cítily sounáležitost s celým kolektivem a příslušnost k naší škole, aby do ní chodily rády a s úsměvem.

 

Sedmero “Kolečka“

Komunikace - je základem spolupráce a učení, probíhá-li odpovídajícím způsobem, přispívá k atmosféře pohody, usnadňuje řešení problémů a překonávání překážek. Vytvoření podmínek pro vzájemnou komunikaci, respekt i toleranci všech zúčastněných: dětí, rodičů, pedagogických a ostatních pracovníků MŠ i dalších osob.

Ohleduplnost - Respektovat každé dítě jako jedinečnou osobnost s individuálními potřebami, klást na něj přiměřené nároky, poskytovat dostatek osobní ochrany a osobního soukromí, jednat s dítětem důstojně, všímat si i maličkostí v jeho chování. Respektovat náboženské vyznání rodiny.

Lidé a prostředí – Všichni pracovníci jsou dítěti vhodným vzorem, jsou si vědomi svého servisního postavení vůči dítěti a zprostředkovávají mu základní životní zkušenosti v přirozeném, stimulujícím, zajímavém, obsahově bohatém a podnětném prostředí.

Empatie – Dostatek porozumění, ocenění úspěchu i úsilí dítěte.

Činnost – Vzdělávací činnosti jsou založeny na přímých zážitcích a prožitcích dítěte, vycházejí z jeho individuální volby a samostatné činnosti, využívají spontánních nápadů a aktivit tak, aby děti měly chuť poznávat, tvořit, přemýšlet, objevovat.

Kamarádství – Rozvíjet příznivé klima školy prosazováním pozitivních mezilidských vztahů, zvyšovat pocit sounáležitosti a příslušnosti se školou u všech zúčastněných, tedy dětí, rodičů i všech zaměstnanců, podporovat ohleduplnou komunikaci a multikulturní orientaci.

Otevřenost – Cílená a plánovaná spolupráce s rodiči, zřizovatelem, sponzory, dalšími institucemi, organizacemi i soukromými osobami. Umožnit všem zúčastněným vyjádřit své nápady, podněty, iniciativu, kritiku.


Profilace MŠ Nespeky směřuje do dvou oblastí:

1. Výchova ke zdraví se zaměřením na oblast pohybu a sportu

Pohyb je jednou z nejdůležitějších biologických potřeb dítěte, s jasným přirozeným efektem na zdraví, tělesnou i psychickou zdatnost. Důležité je, aby dítě mělo z pohybových aktivit radost. Je zde také významný sociální aspekt, rozvíjí se kamarádství, smysl pro fair-play, děti se lépe učí vyrovnat se s prohrou a neúspěchem. Právě v předškolním věku si dítě vytváří na sport a pohyb vůbec významné návyky.

Doplňkové sportovní aktivity

V rámci doplňkových sportovních aktivit, které jsou rodičům pro děti nabízeny, jezdíme do plaveckého bazénu v Benešově, kde jsou pořádány předplavecké kurzy a učíme se bruslit na zimním stadionu ve Velkých Popovicích.

2. Rozvoj funkční gramotnosti

Pro děti a jejich porozumění budoucímu světu jsou klíčové schopnosti učit se, být otevřený, tvůrčí, umět spolupracovat s ostatními nebo uvažovat v souvislostech. Učitel by měl být dětem na této cestě za poznáním dobrým průvodcem, musí umět na vzdělávání nahlížet z různých úhlů a přesně to umožňují různé gramotnosti.

Gramotnosti se nejlépe rozvíjejí samostatnou činností dětí, proto se snažíme o to, aby děti mohly projevovat svou tvořivost, iniciativu, odpovědnost a upevňovat vlastní sebedůvěru. Podporujeme děti v tom, aby dokázaly využít získaných znalostí a dovedností při řešení různých životních situací a aby zažily ze svých kreativních řešení pocit úspěchu a nadšení.

Obě oblasti jsou podrobně rozpracovány v podobě projektů „Sportovní Kolečko“, „Bystré Kolečko“ a „Podnikavé kolečko“ a jsou uvedeny v části VIII. Přílohy.

MŠ je aktuálně zapojena do těchto projektů:

 • Recyklohraní
 • Celé Česko čte dětem
 • Nemocnice pro medvídky
 • Prima Visus
 • Hravé lyžovní
 • Mensa pro školky
 • Se Sokolem do života
 • Mrkvička
 • Zdravá abeceda
 • Mezi námi
 • Sněhuláci pro Afriku

NAŠI PARTNEŘI